Aplikacje pod Windows 8, już dostępne!

Z przy­jem­no­ścią mogę zako­mu­ni­ko­wać roz­sze­rze­nie naszych umie­jęt­no­ści pro­gra­mo­wa­nia pod plat­formy mobilne poza Androidem i iOS, rów­nież pod Windows 8.
Zanim się z nami skon­tak­tu­jesz, prośba o przy­go­to­wa­nie briefu apli­ka­cji, sce­na­riusz jej dzia­ła­nia, rów­nież mile widziany.

Zainteresowanych wyce­nami prośba o sko­rzy­sta­nie z kon­taktu.

‹OS-Festiwal›

Potrzeba Matką wynalazku.

Wyobraź sobie, że masz zor­ga­ni­zo­wać wystawę rze­czy nie­zwy­kłych. Te nie­zwy­kłe rze­czy mają tra­fić w wybrane przez Ciebie miej­sce od ludzi z całego świata. Nawiązujesz więc z nimi kon­takty, usta­lasz ter­miny, dostawę, ubez­pie­cze­nie cen­nych prze­sy­łek, chcesz pobrać od nich zdję­cia, bo prze­cież masz do wyko­na­nia rów­nież całą oprawę poli­gra­ficzną — mnó­stwo infor­ma­cji i łatwość popeł­nie­nia błędu.

Śro­do­wi­sko mnó­stwa infor­ma­cji jest natu­ral­nym miej­scem żero­wa­nia naszego sys­temu ‹OS-Festiwal›.

System łączy w sobie moż­li­wość wyge­ne­ro­wa­nia dowol­nych list ankiet/formularzy, dostar­cze­nie ich do wybra­nych odbior­ców, oraz co naj­waż­niej­sze — w dowolny spo­sób pobra­nia danych na pod­sta­wie gene­ra­tora rapor­tów. Jest tam jesz­cze kilka ukry­tych rozwiązań.

Zainteresowanych tema­tem zapra­szam do kon­taktu.

‹OS-Group› Sprzedaż grupowa

Sprzedaż grupowaZ przy­jem­no­ścią pre­zen­tuję nowy sys­tem do zarzą­dza­nia sprze­dażą gru­pową w ramach swo­jego portalu.

System umoż­li­wia tylko Twoim użyt­kow­ni­kom na sko­rzy­sta­nie z raba­tów udzie­la­nych przez współ­pra­cu­jące z Tobą fir­mami. Całość wymiany jest zauto­ma­ty­zo­wana, zarówno jeśli cho­dzi o część reje­stra­cyjną, gdzie może to być osobny for­mu­larz do zbie­ra­nia danych od Użytkowników, jak i może być zin­te­gro­wane z ist­nie­jącą bazą danych, zapew­nia­jąc odpo­wied­nią auto­ry­za­cję.  Od strony firm, admi­ni­stra­tor może w pro­sty spo­sób wpi­sać pre­zen­to­waną ofertę danej firm i otrzy­mać po zakoń­cze­niu danej kam­pa­nii raport przed­sta­wia­jący jej sku­tecz­ność.

System jest w trak­cie wdra­ża­nia u pierw­szego Klienta — Zainteresowanych tema­tem zapra­szam do kon­taktu.

Mariusz Dobrzański

IT w Bankowości

30 czerwca 2011
08:30to15:30

Zbliża się kolejna edy­cja kon­fe­ren­cji „IT Bankowości GigaCon” w Warszawie.
Tematem będą prze­sta­wie­nie aktu­al­nych roz­wią­zań IT dla sek­tora bankowego.

Więcej infor­ma­cji